ارسال پیام به پست الکترونیکی

نام * :
پر کردن این قسمت الزامی استکمتر از 3 کاراکتر پذیرفته نیستبیشتر از 50 رقم پذیرفته نیست
تلفن * :
پر کردن این قسمت الزامی استفرمت مناسب را وارد نماییدکمتر از 4 کاراکتر پذیرفته نیستبیشتر از 30 رقم پذیرفته نیست
ایمیل :
فرمت مناسب را وارد نماییدکمتر از 5 کاراکتر پذیرفته نیستبیشتر از 50 رقم پذیرفته نیست.
پیام * :
پر کردن این قسمت الزامی استکمتر از 2 کاراکتر پذیرفته نیستبیشتر از 150 رقم پذیرفته نیست

پست الکترونیکی :

info@basetp.com


تلفن :

5 - 44268342 - 021
7 - 44234895 - 021

فاکس :

44268362 - 021


آدرس :


تهران - بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - 600 متر بعد از پُل يادگار امام- پلاک 383 جديد- طبقه دوم
کدپستی : 1463675871


بزرگنمایی آدرس